வில்வாஷ்டகம்

PDF பதிவிறக்கம்

த்ரிதளம் த்ரிகுணாகாரம் த்ரிநேத்ரம் ச த்ரியாயுதம்
த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம் ...

த்ரிசா கைஃ வில்வபத்ரைச் ச அர்ச்சித்ரைஃ கோமளை ஸுபை:
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

கோடி கன்யா மஹாதானம் திலபர்வத கோடய:
காஞ்சனம் ஷைலதானேன ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

காசிக்ஷேத்ர நிவாஸம் ச காலபைரவ தர்சனம்
ப்ரயாகே மாதவம் த்ரூஷ்ட்வா ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

இந்துவாரே வ்ரதம் ஸ்தித்வா நிராஹாரோ மஹேஷ்வரா:
நிக்தம் ஹௌஷ்யாமி தேவே ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

ராமலிங்க ப்ரதிஷ்டா ச வைவாஹிக க்ருதம் ததா
தடாகானிச ஸந்தானம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

அகண்ட வில்வபத்ரம் ச ஆயுதம் சிவபூஜனம்
க்ருதம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

உமயா ஸஹதேவேச நந்தி வாஹனமேவ ச
பஸ்மலேபன ஸர்வாங்கம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

ஸாளக்ராமேஷு விப்ராணாம் தடாகம் தச கூபயோ:
யக்ஞகோடி ஸஹஸ்ரஸ்ச ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

தந்திகோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஸ்வமேத சதக்ரதௌ
கோடிகன்யா மஹாதானம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

வில்வாணாம் தர்சனம் புண்யம் ஸ்பர்சனம் பாபனாசனம்
அகோர பாபஸம்ஹாரம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

ஸஹஸ்ரவேத பாடேஷு ப்ரஹ்மஸ்தாபன முச்யதே
அனேகவ்ரத கோடீனாம் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்...

அன்னதான ஸஹஸ்ரேஷு ஸஹஸ்ரோப நயனம் ததா
அனேக ஜன்மபாபானி ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம் ...

வில்வஸ்தோத்ரமிதம் புண்யம் ய: படேத் சிவ ஸன்னிதௌ
சிவலோகம் அவாப்னோதி சிவேன சஹ மோததே!

HTML Comment Box is loading comments...


முதல் பக்கம்

© www.adiyaar.com