சபரி மலை நடை திறப்பு நாள்

விழா திறப்பு (5.30 PM) அடைப்பது (10.00 PM)
மாத பூஜை (இதவம்) 14-05-2013 19-05-2013
பிரிதிஷ்டை நாள் 20-05-2013 21-05-2013
மாத பூஜை (மிதுனம்) 14-06-2013 19-06-2013
மாத பூஜை (கர்காதகம்) 16-07-2013 21-07-2013
மாத பூஜை (சிங்கம்) 16-08-2013 21-08-2013
ஓணம் 14-09-2013 18-09-2013
மாத பூஜை (கன்னி) 16-09-2013 21-09-2013
மாத பூஜை (துலாம்) 16-10-2013 21-10-2013
ஸ்ரீ சித்திரை ஆட்ட திருநாள் 01-11-2013 02-11-2013
மண்டல பூஜை மகோஸ்தவம் 15-11-2013 26-12-2013
மண்டல பூஜை 26-12-2013
திருநடை திறப்பு 30-12-2013
அடுத்த மகர விளக்கு 14-01-2014
HTML Comment Box is loading comments...


முதல் பக்கம்

© www.adiyaar.com