முருகன் ஸ்தோத்திரங்கள்
கந்தர் அநுபூதி
கந்த சஷ்டி கவசம்
குமராஸ்தவம்
பகை கடிதல்
பஞ்சாமிர்த வண்ணம்
வேல் விருத்தம்
வேற்குழவி வேட்கை
மயில் விருத்தம்
ஷண்முக கவசம்
ஸ்கந்தகுரு கவசம்


முதல் பக்கம்

© www.adiyaar.com