குமாரஸ்தவம்

PDF பதிவிறக்கம்

ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறுமுகத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு சமயங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு திருக்கழுத்துக்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கிரீட பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு கிரீடங்களை அணிந்துள்ள தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அறுகோணச் சக்கரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு தோத்திர நூல்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஒன்பது வகையான செல்வங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பேரின்பச் செல்வத்தின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுரபதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தேவர்கள் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் நடனம் ஆடும் சிவனின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறெழுத்துத் தலைவனுக்கு வணக்கம் )

ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கவியரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தவத்தினருக்கு அரசான தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் இகபர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் இம்மை இன்பத்தையும் மறுமை இன்பத்தையும் அளிக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் திருப்புகழ் பாடிய முனிவராகிய அருணகிரிநாதரின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மிகுந்த வெற்றியையுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நயநய பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மிக்க நன்மையும் இன்பமும் தரும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அழகுருவான தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் குஞ்சரி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தேவகுஞ்சரி எனும் தெய்வயானை அம்மையின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வள்ளியம்மை தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மற்போரில் வல்ல தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கைவிடு படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கைவிடாப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சஷ்டி திதியில் அமைந்த கந்த விரத்தத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேள்வித் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அபேத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேற்றுமையற்ற தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுபோத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மெய்ஞ்ஞானம் அருளும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சேனைகளின் படைவகுப்புத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மயூர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மயூர நாதனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பூத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பூத வீரர்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வேத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேதங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் புராண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் புராணங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பிராண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆன்மாவின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பக்த பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அடியார்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் முக்த பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பாச பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டவர்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் உகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் உகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் விகாச பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பூதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சகல ஐசுவரியங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அமார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மாரனை எரித்த தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் குமார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் குமாரனாகிய பிரானுக்கு வணக்கம்)

குமாரஸ்தவம் முற்றிற்று

HTML Comment Box is loading comments...


முதல் பக்கம்

© www.adiyaar.com